เนื้อหา

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ

 

ประวัติอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ

DSC 1863

 

          กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงรายซึ่งมีพลเอก อิทธิ สิมารักษ์ เป็นผู้บังคับกองพัน (ยศในขณะนั้น พันโท) ตลอดจนนายทหาร นายสิบ และพลทหาร รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ต่างตระหนัก และระลึกอยู่เสมอในคุณงามความดี และวีรกรรมในการรบของบรรดาทหารกล้า แห่งค่ายเม็งรายมหาราชซึ่งได้สูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องคุ้มครองภัยให้กับพี่น้องร่วมชาติด้วยความกล้าหาญ จึงได้พร้อมใจกันจัดโครงการอนุสาวรีย์ผู้เสียสละขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยได้ดำเนินการจัดหาทุนในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ซึ่งได้รับความเมตตากรุณามุฑิตาจากหลวงพ่อเกษม เขมโกแห่งสุสานไตรลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้อนุญาตให้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่าน เพื่อนำไปให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าไว้บูชาเป็นมงคลแก่ตัวเองจนทำให้ได้เงินทุนในการสร้องอนุสาวรีย์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๑ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๔๙,๙๘๗ บาท

DSC 1872

 

          ลักษณะอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเป็นหุ่นยืนในลักษณะ "เตรียมประจัญบาน" การแต่งกายใช้ชุดปฏิบัติงานในสนามหรือเรียกว่า "ชุดรบ" ขนาดตัวหุ่นสูง ๒.๕๐ เมตร ทำด้วยทองเหลืองรมดำเม็ดมะขาม ข้างในกลวง ตัวหุ่นตั้งอยู่ฐานสูง ๒.๐๐ เมตร ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมฐานกว้างกว่ายอด รอบ ๆ ฐานอนุสาวรีย์ปลูกต้นอโศกอินเดียทำให้แลดูสงบและวิเวก สมเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตดวงวิญญาณคู่บ้านคู่เมืองเชิดชูเกียรติของชายชาติชาญทหารกล้าสืบต่อไป ชั่วกัลปวสาน

          พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร (ขณะนั้นทรงพระยศ พันเอก) ได้เสร็จทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๑ ดังนั้นชาวค่ายเม็งรายมหาราชจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ กันยายนของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้ โดยเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน สมาคม ชมรมและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะองค์อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ และร่วมสมทบทุนกองทุนอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของทหารเสือค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ จากการรบเพื่อปกป้องพี่น้องชาวไทยต่อไป

DSC 1864

 

รายนามวีรบุรุษ

พ.ศ. ๒๕๑๑

ชื่อ

สกุล

เลื่อนขั้น

ร้อยเอก พิทยาพล

ศีรีเทียน

(พันโท)

สิบเอก ดุสิต

ปริญญา

(ร้อยเอก)

สิบเอก วงศ์

ซื่อสัตย์

(ร้อยเอก)

สิบเอก อุเทน

ตรีประรำ

(ร้อยเอก)

สิบโท เพียร

นารส

(ร้อยโท)

พลทหาร ส่ง

สุริยะ

(ร้อยตรี)

พลทหาร สมัย

สวามิ

(ร้อยตรี)

พลทหาร สวัสดิ์

ก๋าพรหม

(ร้อยตรี)

พลทหาร หวัด

มูลปัญญา

(ร้อยตรี)

พลทหาร จู

ปันเงิน

(ร้อยตรี)

พลทหาร ปั๋น

รินมา

(ร้อยตรี)

พลทหาร เป็ง

ปัญญาปิน

(ร้อยตรี)

พลทหาร แก้ว

มูลแก้ว

(ร้อยตรี)

พลทหาร ไพริน

ห้าวหาญ

(ร้อยตรี)

พลทหาร อินสม

อาชีวะ

(ร้อยตรี)

พลทหาร ก๋วน

สุวันทา

(ร้อยตรี)

พลทหาร จำนงค์

มูลมาดี

(ร้อยตรี)

พลทหาร สุทัศน์

ทิพย์นพคุณ

(ร้อยตรี)

พลทหาร หวัน

กันไชยยา

(ร้อยตรี)

พลทหาร สมาน

ซาวเวียง

(ร้อยตรี)

     

พ.ศ.๒๕๑๓

ชื่อ

สกุล

เลื่อนขั้น

จ่าสิบเอก ยงยุทธ

ฤทธิแผลง

(ร้อยเอก)

สิบเอก สำเลา

ภูมินา

(ร้อยเอก)

สิบเอก ยงยุทธ

รัตนสูงเนิน

(ร้อยโท)

สิบโท อำนวย

รงค์ทอง

(ร้อยโท)

สิบตรี ศักดา

กาลายศ

(ร้อยตรี)

สิบตรี สวาท

อะคะโล

(ร้อยตรี)

     

พ.ศ.๒๕๑๗

ชื่อ

สกุล

เลื่อนขั้น

พลทหาร ศักดิ์

หากัน

(สิบโท)

     

พ.ศ.๒๕๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

พลทหาร บุญหลวย

ปวนแก้ว

(สิบเอก)

พลทหาร บุญธรรม

ใจลังกา

(สิบเอก)

     

พ.ศ.๒๕๒๑

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

จ่าสิบเอก สมบัติ

เกษรพันธ์

(ร้อยเอก)

พลทหาร สุวรรณ

 

(สิบตรี)

พลทหาร ทองอินทร์

เจดีย์คำ

(สิบโท)

     

พ.ศ.๒๕๒๓

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

พันเอก อิทธิ

สีมารักษ์

(พลเอก)

จ่าสิบเอก บุญเป็ง

สมฤทธิ

(ร้อยเอก)

     

พ.ศ.๒๕๒๕

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

พลทหาร รัตน์

จันทาพูน

(ร้อยตรี)

     

พ.ศ.๒๕๒๗

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

สิบเอก เรืองฤทธิ์

ดงกันอ่า

(ร้อยโท)

พลทหาร ทศ

แม่นยำ

(ร้อยตรี)

พลทหาร ณรงค์ศักดิ์

กันทาเขียว

(ร้อยตรี)

     

พ.ศ.๒๕๓๕

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

พันเอก วิโรจน์

ทองมิตร

(พลเอก)

     

พ.ศ.๒๕๕๒

ชื่อ

นามสกุล

เลื่อนขั้น

สิบเอก ประยนต์

เงินฝรั่ง

(พันเอก)

พลทหาร อธิวัตน์

ยกคำจู

(ร้อยตรี)